RHAID I DARLLENWCH Y CANLYNOL CANLYNOL I GYFLWYNO'R CYNNYRCH GWASANAETH GWEITHREDU NYE.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE ASTUDIO A FIDEO GWEITHREDU'R FFLIND NYE). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 awr y dydd trwy Ionawr 2, 2019.

DARLLENWCH Y CYTUNDEB HWN YN GOFAL YN Â DDEFNYDDIO'R CYNHYRCHU AUDIO / FIDEO CREATIOL. GAN COFRESTRU AM, ARCHEBU AR-LEIN NEU DRWY FFÔN, GAN DDEFNYDDIO, NEU FEL ARALL MYNEDIAD I'R CREADIGOL SAIN / FIDEO CYNHYRCHU NEU UNRHYW ELFEN OHONO, MEWN UNRHYW MODD O GWBL, YDYCH YN CYDNABOD EICH BOD WEDI DARLLEN A DEALL CYTUNDEB HWN, cydsynio I DDOD YN PARTI I CYTUNDEB HWN A CHYTUNDEB I'W FFINIO GAN A CHYMRYDIO Â'R TERMAU AC AMODAU HEREIN. HWN CREADIGOL CYNHYRCHU SAIN / FIDEO YN GYNIGIR A GAEL YN UNIG I PROFFESIYNOL RADIO darlledwyr, troellwyr, YMGYNGHORWYR, LABELI, GWESTAI, clybiau nos, bariau, bwytai, HYRWYDDWYR A PHOBL PROFFESIYNOL O'R FATH ERAILL A / NEU ENDIDAU. OS, am unrhyw reswm, NAD YDYCH YN DERBYN AC YN CYTUNO I'R HOLL TELERAU AC AMODAU CYTUNDEB HWN, RHOWCH GAU Y BROSES GOFRESTRU / ARCHEBU AC PEIDIWCH Â MYNEDIAD NEU DDEFNYDDIO'R CYNNYRCH, SAIN CREADIGOL / CYNHYRCHU FIDEO, NEU UNRHYW CERDDORIAETH, TEXT NEU DEUNYDD ARALL AR GAEL DRWY Y CYNHYRCHU AUDIO / FIDEO CREATIGOL YN UNRHYW RHEOLWR.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

RYDYM YN CAEL EU GAEL EU HUNNIANT I RANNU NEU UNRHYW UNRHYW A HOLL WEDI'N CYNHYRCHU GAN KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. AR YOUTUBE, Vimeo, FACEBOOK, Twitter, Instagram neu UNRHYW GWEFANNAU ERAILL RHANNU A SAFLEOEDD FTP ONI BAI EICH BOD WEDI mynegi YSGRIFENEDIG GAN EIN DOGFENNAETH YR ADRAN DRWYDDEDU.

Mae'r holl fideos wedi'u dyfrnodi i nodi unrhyw droseddau a phob un. Bydd pob trosedd yn cael ei ddilyn a bydd yn dod yn rhan ddu ac yn cael ei wahardd rhag prynu yn y dyfodol.

Rheolau Defnydd:

  • Mae'r Cynhyrchiad Sain / Fideo Creadigol hwn yn cael ei ddarparu i chi fel y defnyddiwr terfynol ac felly ni ddylid ei atgynhyrchu, ei addasu, ei drosglwyddo, ei werthu, ei rentu, ei brydlesu, ei drwyddedu, ei drosglwyddo, ei ddosbarthu, neu ei ddosbarthu fel arall i unrhyw drydydd parti neu ei newid mewn unrhyw ffordd.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Mae'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol hwn yn fodd o dderbyn cynnwys a ddarperir gan y Cwmni ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i gwmni greu a chymeradwyo cyfrif unigol er mwyn tanysgrifio i'r Gwasanaeth. Mae pob cyfrif wedi'i awdurdodi i'w ddefnyddio yn unig gan yr unigolyn sydd wedi creu'r cyfrif. Dan unrhyw amgylchiadau, rhaid i fwy nag un defnydd gael ei rannu neu ei ddefnyddio gan y cyfrif a rhaid ystyried y fath gamau ar sail analluogrwydd y cyfrif, terfynu'r cyfrif, neu gamau cosb arall. Mae hyn yn cynnwys gwneud eich ID cyfrif unigol ar gael i unrhyw berson / endid arall.
  • Rydych yn cydnabod bod y Cwmni yn cadw rheolaeth unigryw o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol a'r holl hawliau eiddo deallusol sy'n gysylltiedig ag ef. Drwy danysgrifio i'r gwasanaeth cyflwyno cynnwys a gynigir trwy'r Creadigol Audio / Fideo, ni fyddwch yn dod yn berchen arno. Ac eithrio fel y darperir yn benodol yma, nid ydych yn cael eu rhoi unrhyw hawliau neu drwydded i patentau, hawlfreintiau, cyfrinachau masnach, nodau masnach neu mewn perthynas â Audio / Fideo Cynhyrchu Creadigol neu ei gynnwys, a Cwmni yn cadw'r holl hawliau na chyflwynir yn glir dan y Cytundeb hwn. Mae'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol yn cynnwys gwybodaeth berchnogol a chyfrinachol sydd wedi'i ddiogelu gan gyfreithiau hawlfraint a darpariaethau cytundeb rhyngwladol.
  • Rydych yn cytuno peidio â diddymu unrhyw hysbysiadau hawlfraint a / neu hawliau perchnogol eraill o unrhyw gopïau o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol sy'n ymddangos ar y Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol a ddarparwyd yn wreiddiol gan y Cwmni.
  • Rydych yn cytuno peidio â dadgopïo, dadelfennu, dadgryptio, cyfieithu, golygu, creu gweithfeydd deilliadol, peirianneg dynnu neu wrthdroi neu ail-werthu Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol, neu ymgeisio neu gynorthwyo eraill i wneud unrhyw un o'r uchod.
  • Rydych yn cytuno i beidio â atgynhyrchu, dosbarthu, dosbarthu, gwerthu, sicrhau bod ar gael i drydydd partïon, neu gylchredeg y Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol hwn i unrhyw un neu fanteisio ar y Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol at ddibenion masnachol neu anfasnachol heb ganiatâd ysgrifenedig penodol ymlaen llaw o'r Cwmni. Bydd unrhyw gamau dosbarthol mor heb awdurdod yn golygu torri cyfraith hawlfraint ffederal o dan 17 USC Adran 106 y gallech gael eich ystyried yn atebol am ymddygiad anghyfreithlon bwriadol, cosbi gyda dirwy o hyd at un-chant-mil o ddoleri ($ 150,000) y dorri ddeddf.
  • Y cynnwys a ddarperir trwy'r Cynhyrchiad Creadigol Sain / Fideo yw eiddo trydydd parti sy'n cadw perchnogaeth drosto ac wedi ei drwyddedu i'r Cwmni. Mae'r cynnwys wedi'i ddiogelu gan hawlfraint a chyfreithiau eiddo deallusol eraill. Gall y cynnwys a dderbynnir gan y Cwmni gael ei arddangos, ei ddefnyddio, a'i chwarae yn unig gan y tanysgrifiwr y mae'r cynnwys ar gael iddo ac yn unig at ddibenion o fewn cwmpas y Cytundeb hwn.
  • Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r cynnwys mewn modd a fyddai'n torri'r hawlfraint neu amddiffyniad unigryw arall a roddwyd i'r gwaith ac yn cydnabod y bydd unrhyw ddefnydd torri yn terfynu eich hawliau i breifatrwydd o dan y Cytundeb hwn a gallai hefyd arwain at atebolrwydd cyfreithiol personol o dan y wladwriaeth neu gyfraith ffederal. Mae cyfraith ffederal yn darparu cosbau sifil a throseddol ddifrifol ar gyfer atgynhyrchu, dosbarthu, rhentu, neu drosglwyddo digidol o recordiadau sain a / neu waith diogelu eraill dan awdurdod 17 USC Sections 501, 506. Mae gwneud copïau anawdurdodedig o waith hawlfraint yn golygu dwyn y gall fod yn atebol i chi am filoedd o ddoleri mewn iawndal. Mae gwneud unrhyw un o'r cynnwys sydd ar gael ar unrhyw rwydwaith Cyfoedion i Gyfoedion (P2P) neu unrhyw ddull arall o lanlwytho gwaith gwarchodedig neu warchodedig heb ganiatâd hefyd yn golygu torri hawlfraint. Mae'r Cytundeb hwn yn cynnwys rhybudd o ddiogelu hawlfraint ar gyfer y cynnwys a ddarperir trwy'r Cynhyrchiad Creadigol Audio / Fideo ac efallai y bydd unrhyw ddefnydd anghyfreithlon yn arwain at ganfyddiad o dorri hawlfraint hawliol mewn llys ffederal sy'n cael ei gosbi gan ddirwy o hyd at un cant o hanner mil ($ 150,000) fesul gweithred dorri neu atebolrwydd sifil neu droseddol arall.
  • Rydych chi'n deall bod yr holl gynnwys yn cael ei ddatgelu gan ID personol y gellir ei olrhain i chi, a'ch bod yn gyfrifol am unrhyw gopïo neu ail-ddosbarthiad anghyfreithlon o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol yn gyfan gwbl neu'n rhannol yn unol â'r uchod.

Tymor. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Ymwadiad Gwarantau. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Cyfyngu Atebolrwydd. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, nid Company, ei drwyddedwyr, cyflenwyr, partneriaid, cysylltiedig neu drydydd parti bydd darparwyr gwasanaethau yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig, rhagorol, cosbol neu ganlyniadol iawndal, neu unrhyw fath arall o iawndal mewn unrhyw ffordd sy'n deillio o neu mewn cysylltiad â'r Cytundeb hwn neu'ch defnydd o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol, waeth beth fo'r weithred neu sail yr hawliad neu p'un a yw'r cwmni wedi bod ai peidio wedi cael gwybod am y posibilrwydd o gael iawndal o'r fath. Nid yw rhai awdurdodaeth yn caniatáu cyfyngu na gwahardd atebolrwydd am iawndal achlysurol na chanlyniadol. Yn unol â hynny, efallai na fydd rhai o'r cyfyngiadau a'r gwaharddiadau uchod yn berthnasol i chi.

Defnyddio Gwybodaeth. Rydych trwy hyn yn rhoi caniatâd i Gwmni ddefnyddio unrhyw wybodaeth sy'n deillio o'ch defnydd o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol neu wybodaeth arall a adroddir i'r Cwmni mewn unrhyw ffordd y mae'r cwmni'n ei ddewis, at ddibenion masnachol neu anfasnachol.

Newidiadau. Mae'r cwmni'n cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu'r Cytundeb hwn ac i osod telerau neu amodau newydd neu ychwanegol ar eich defnydd o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol. Bydd addasiadau o'r fath a thelerau ac amodau ychwanegol yn effeithiol ar unwaith ac wedi'u hymgorffori yn y Cytundeb hwn. Ystyrir bod eich defnydd parhaus o'r Cynhyrchiad Creadigol Audio / Fideo yn cael ei dderbyn.

Indemniad. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Dewis y Gyfraith a Chaniatâd i Awdurdodaeth. Caiff y Cytundeb hwn ei lywodraethu gan gyfreithiau Wladwriaeth Ohio, UDA, heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith; a thrwy hynny trwy ganiatâd i awdurdodaeth unigryw a lleoli yn y llysoedd ffederal a gwladwriaethol yn Sir Clermont, Ohio, UDA mewn perthynas â phob anghydfod sy'n deillio o'r Cynhyrchu Sain / Fideo Creadigol. Yn ogystal, rydych trwy hyn yn caniatáu i awdurdodaeth a lleoli yn y llysoedd yn unig am unrhyw gamau a ddechreuwyd gennych yn ein herbyn (neu ein cysylltiedig).

Cytundeb cyfan. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

MAE'N RHAID I BOB ORDERS CWSTOM WEDI'I WNEUD GAN DDYDD SADWRN, RHAGFYR 27, 2018 AT NOON, EST i warantu darpariaeth ar-amser heb ffi brwyn.

Bydd yr holl orchmynion ar ôl y dyddiad cau hwn yn arwain at FFIOEDD RUSH ynghyd â Chostau FedEx cyflym.

YR HOLL GYFLWYNO YN YR TERFYNOL! Ni FYDD YN RHYBUDD O FEWN ARIANNAU. DIM EITHRIADAU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch chi: e-bostiwch cefnogaeth@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Diolch! Blwyddyn Newydd Dda!

*** GORCHYMYN ARIAN ***

GWNEUD A FIDEO eich NYE Countdown BYW MEWN GWEITHREDU this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Llwythwch hi yma: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!